Tavoitteellista opetusta perinteikkäillä arvoilla

Omenapuun koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista perusopetusta vastaavaa opetusta.

Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien myös vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Omenapuun koulun ensisijainen tehtävä on tarjota laadukasta perusopetusta vastaavaa opetusta. Koulun opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2014). Tiedollisten tavoitteiden ja sisältöjen osalta koulussa opetetaan kaikki se, mikä kunnallisessakin koulussa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetetaan.

Kodikas oppimisympäristö

Pieni yksikkö mahdollistaa kodikkaan, levollisen oppimisympäristön, jossa halutaan panostaa iloisen oppimisen lisäksi ihmisenä kasvamisen teemoihin. Kristillinen arvopohja, suhde omaan itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön ovat tärkeitä kasvun ja oppimisen alueita. Kristillinen aines näkyy läpäisyperiaatteella koulun toiminnassa ja opetuksessa lapsen ikätason mukaisella tavalla, arvokkaana lisänä, ei korvaavana aineksena. Arjen kristillisyyttä opetellaan vuorovaikutustaidoissa esim. anteeksi pyytämisen ja antamisen merkeissä, sillä keskeneräisyyttä tulee riittämään niin aikuisissa kuin lapsissakin myös kristillisessä koulussa! Omenapuun koulussa pidetään erityisen tärkeänä jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja arvokkuutta. 

Omenapuun koulu on koulu, ei ”lasten seurakunta”. Koulussa otetaan huomioon se, mitkä asiat kuuluvat kouluopetukseen ja mitkä taas seurakuntien ja kotien tehtäväksi.

Omenapuun koulun toiminnan tavoitteet

Tiedollinen ja taidollinen kehitys
Ohjataan oppilasta tiedostamaan kykynsä sekä innostetaan häntä itsenäisesti kehittämään tietojaan ja taitojaan. Tarjotaan korkeatasoista, nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaa opetusta.

Hengellinen ja moraalinen kasvu
Tuetaan oppilasta löytämään yhteistyössä perheen kanssa arvomaailmansa ja elämään sen mukaisesti.

Persoonallinen ja sosiaalinen kehitys
Ohjataan oppilasta rakastamaan ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja koko luomakuntaa.

Oppilaan kasvu
Tuetaan oppilasta psyykkisellä ja fyysisellä alueella kohti ehjää ja tasapainoista aikuisuutta yhteistyössä kodin kanssa.

Omenapuun koulun arvot

Omenapuun koulun toimintaperiaatteet, maailmankatsomus ja arvopohja perustuvat kristillisille arvoille ja kristinuskoon. Läntisten maiden kulttuurinen perusta ja arvopohja perustuvat juutalais-kristillisen kulttuurin perintöön. Siten kristillisen koulun arvot eivät ole ristiriidassa yhteiskuntamme yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa. Omenapuun arvopohja määrittyy tosin selkeämmin kristinuskon arvoperiaatteille ja sen perustalle.

Laadukas opetus

Omenapuun koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vastaavaa opetusta kristilliseltä arvopohjalta. Koulutuksen hyvään laatuun panostetaan sekä opetuksessa että muussa koulun toiminnassa. Tämä näkyy käytännössä yksilöllisinä ja monipuolisina opetusjärjestelyinä. Oppilaan erityistuen sekä oppilashuollon tarpeeseen kiinnitetään aktiivisesti ja viipymättä huomiota. Yhdistyksen hallitus arvioi ja kerää palautetta koulun toiminnan laadusta säännöllisesti lukuvuosittain.

Kristillisyys arvona

Omenapuun koulun yksi perusarvoista on usko kolmiyhteiseen Jumalaan kaiken luojana. Kristinuskon mukaan Jumala ilmoittaa ihmisille tahtonsa Raamatussa.

Ihmisen arvo ja tasa-arvo

Ihmisten välinen tasa-arvoisuus perustuu siihen, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Kristinusko korostaa ihmisen yhteistä ihmisyyttä sosiaalisista, taloudellisista tai poliittisista eroista huolimatta. Ihmisillä tulee olla yhtäläiset ihmisoikeudet. Monikulttuurisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus nousevat myös ihmisen mittaamattoman arvon lähtökohdasta. 

Ihminen on Jumalan luomistyö ja hänen arvonsa on mittaamaton. Raamatun mukaan Jumala loi jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen ja rakkautensa kohteeksi. Ihmisen arvo ei perustu hänen kykyihinsä, taitoihinsa, onnistumiseensa tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteensa, vaan siihen, että ihminen on syntynyt Jumalan tahtomana. Ihmisen tulee tästä syystä arvostaa myös itseään. Lapsen arvon tunnustamisesta seuraa se, että kasvattajan tehtävä on suojella lasta ja kaikessa toiminnassaan pyrkiä toteuttamaan lapsen parasta.

Yhteisöllisyys, vastuullisuus – vastuullisuuteen kasvaminen
Elämä voidaan nähdä kohtaamisina. Ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Hän jäsentää elämää suhteessa Jumalaan, omaan itseensä, lähimmäiseen, yhteiskuntaan ja luontoon. 

Koulussa korostetaan vastuullisuuden merkitystä sekä työskentelyssä että ihmissuhteissa. Suhteessa lähimmäisiin ohjenuorana ovat mm. 10 käskyä sekä rakkauden kaksoiskäsky. Lapsen sosiaalisten taitojen vahvistaminen on tärkeää hänen hyvinvointinsa kannalta. Hyvien tapojen ohella kristillinen suhtautumistapa lähimmäisiin näkyy ennen muuta arvojen ja asenteiden tasolla. Vastuullisuus lähimmäisestä ilmenee esim. kaverien auttamisena ja heikomman puolustamisena. Kaikkien lähimmäisten hyväksyminen, kunnioittaminen, arvostaminen ja palveleminen sekä totuudessa pysyminen ovat lähimmäisen rakkaudesta nousevia periaatteita. Vastuullisuuden periaate ilmenee elämän kaikilla keskeisillä kohtaamisen alueilla. Vastuullisuus suhteessa itseen merkitsee velvollisuuksien vastuullista hoitamista. Vastuullisuus suhteessa lähimmäisiin nousee lähimmäisenrakkauden periaatteesta. Myös ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen, varjeleminen ja eettisesti kestävä luonnon hyväksikäyttö on annettu ihmisen tehtäväksi. 

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös suomalaisen kulttuuriperinnön, yhteiskunnan perustana olevien arvojen ja toimintatapojen siirtäminen sukupolvelta toiselta.

Kokonaisvaltaisuus

Opetuksen lähtökohtana oleva kristillinen arvopohja toteutuu läpäisyperiaatteella osana kristillisen koulun elämää.

Kodin ja koulun yhteistyö

Omenapuun koulussa panostetaan hyvään ja sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Huoltajia rohkaistaan ottamaan osaa koulun arkipäivään. Heillä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana koulutyön arviointi- ja kehittämistyössä sekä koulun toiminnassa. Koulu puolestaan tukee huoltajia heidän kasvatusvastuussaan.

Toiminnan läpinäkyvyys

Omenapuun koulun toiminnan välttämätön edellytys on toiminnan läpinäkyvyys. Tämä merkitsee sitä, että kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, asetuksia sekä muita koulutusta sääteleviä normeja kunnioittaen demokratian periaatteita. Koulun toimintaperiaatteena on avoimuus ja johdonmukaisuus sekä keskittyminen koulun perustehtävään, oppilaan oppimisen ja kasvun tukemiseen. Tavoitteena on, että tarkasteltiinpa koulun toimintaa milloin tahansa ja millä mittarilla tahansa, sen voidaan todeta olevan säädösten ja oppilaan edun mukaista.

Yhteys

Omenapuun koulu on kristillisten tunnustusten välinen. Toiminnallaan se rakentaa kristittyjen yhteyttä ja yhteistyö eri kristillisten seurakuntien kanssa on luonnollista. Koulussa vaalitaan suvaitsevaa ja arvostavaa asennetta eri seurakuntia ja niiden erityispiirteitä kohtaan sekä korostetaan oppinäkemyksissä ja hengellisessä kasvatuksessa kodin ja seurakunnan roolia.

Kunnioitus

Ihmiselle tärkeiden suhteiden perusta on keskinäinen kunnioitus. Kristinuskossa Raamattu opettaa ihmistä kunnioittamaan Jumalaa. Omenapuun koulun arvoihin kuuluu jokaisen ihmisen kunnioittaminen. Oppilaita kasvatetaan vanhempien ja auktoriteettien kunnioittamiseen. Kunnioituksen oppimisen edellytyksenä on, että aikuiset antavat myönteisen mallin kunnioittavasta kohtelusta ja että myös lapsi kokee tulevansa kunnioitetuksi. Tavoitteina näiden arvopäämäärien toteuttamisessa ovat muun muassa kohteliaisuus, hyvät tavat sekä vastuulliseksi yhteiskunnan ja yhteisön jäseneksi kasvaminen.